Työnohjaus

Työnohjaus on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä. Keskeinen väline on vuorovaikutusprosessi, jolloin voimavarat vapautuvat ratkaisujen löytämiseen. (STOry.)

Työnohjauksessa tarkastellaan ja arvioidaan itseä, sekä työn ja toisten suhdetta itseen koulutetun työnohjaajan avulla. Työnohjauksen tavoitteena on vapauttaa voimia, luovuutta ja ajattelua työhön, sekä rajojen tunnistamista. Päämääränä on kehittää työssäjaksamista, työn tekemistä ja siinä kehittymistä. 

Työnohjaus on tavoitteellinen oppimisprosessi, jossa toimitaan luottamuksellisesti työn ja työyhteisön kehittämiseksi. Prosessissa jäsennetään näkökulmia ja kokemuksia työstä, sen kehittämisestä ja ammatillisuudesta. Prosesseissa edetään tavoitesuuntautuneesti ja tehdään myös väli- ja loppuarviointia ohjattavan kanssa. (Kouluttaja/KTI työnohjaajakoulutus: KtT, M.Piispanen, 2022.)

Työskentelytapani on voimavarakeskeistä ja ratkaisukeskeisten menetelmien, sekä työkalujen avulla  suuntautumista selviytymiseen. Ohjattava voi saada selkeyttä työskentelytapoihinsa ja kartoittaa suunnitelmiaan, sekä työstää omaan hyvinvointiinsa liittyviä kysymyksiä. Aiheet ovat aina asiakaslähtöisiä. Aihepiirit voivat koskea esimerkiksi työssä jaksamista, motivoitumista, ihmissuhteita työssä, tiimissä/ryhmässä toimimista, ryhmädynamiikkaa, rooleja, tunteiden hallintaa, uupumista, stressiä, kriisiä, työn suhdetta itseen ja vapaa-aikaan, työpaikkakiusaamista, työn imun säilymistä, oman suunnan löytymistä…..

Tapaamiskerrat kartoitetaan ja suunnitellaan ensimmäisellä kerralla!

Tapaamisiin voidaan yhdistää taideterapiaa ja luonnon keskellä tai mieluisassa paikassa tapaamista asiakkaan tilanteen mukaan. 

Aikavaraus tapaamiselle täytyy järjestää jokaisen ohjattavan oman esimiehen/työnantajan kanssa sopien. Palveluntarjoajan kanssa on järjestettävä myös laskutus, mikäli työnantaja on maksajana. Vastaanotto yksilöohjaukseen ja pienille ryhmille etänä ja tapaaminen sopien lähialueella.

Toimin myös Satakunnan HVA:ssa työnohjaajana sisäisesti. 

Terapia, taide ja työnohjaus Siniunikko